Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych
Problemy dostępu do leczenia
Warszawa, 26 kwietnia 2012
PROBLEMY DOSTĘPU DO TERAPII
1.
CIĄGŁOŚĆ LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
2.
REGULACJA DOSTĘPU DO LECZENIA NA POZIOMIE ROZPORZĄDZEŃ/ZARZĄDZEŃ MZ/NFZ
3.
UJEDNOLICENIE DOSTĘPU DO CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ
4.
ROLA AOTM
5.
INFORMOWANIE PACJENTA O MOŻLIWYCH TERAPIACH
2
PROBLEMY DOSTĘPU DO TERAPII
1.
CIĄGŁOŚĆ LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
Najczęstsze powody niezachownia ciągłości leczenia:
Problemy finansowe ośrodka medycznego
Kontrakty z NFZ
Źle funkcjonujące łańcuchy dostaw leków
Brak transparentności w płaszczyźnie prawnej (programy terapeutyczne/lekowe, akty prawne MZ/NFZ)
Brak odporności psychicznej pacjentów przy zetknięciu z polskim systemem ochrony zdrowia
3
PROBLEMY DOSTĘPU DO TERAPII
2. REGULACJA DOSTĘPU DO LECZENIA NA POZIOMIE
ROZPORZĄDZEŃ/ZARZĄDZEŃ MZ/NFZ
Przykład 1:
Pacjentka, 28 lat, rak piersi
Leczenie trastuzumabem
załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia
2010 r.
„Nieuzasadnione jest włączanie do leczenia trastuzumabem w ramach
leczenia przerzutowego raka piersi świadczeniobiorców, u których
zastosowano ten lek w leczeniu adjuwantowym raka piersi.”
4
PROBLEMY DOSTĘPU DO TERAPII
2. REGULACJA DOSTĘPU DO LECZENIA NA POZIOMIE
ROZPORZĄDZEŃ/ZARZĄDZEŃ MZ/NFZ
Przykład 1:
Pacjentka, 4 lata, astroblastoma (guz mózgu)
Leczenie temodalem
Rozporządzenie MZ z dnia 11.01.2010 r.:
„W ramach świadczenia chemioterapia niestandardowa nie może być
finansowana substancja czynna w tym samym wskazaniu, w
którym jest finansowana w innym programie terapeutycznym (…)”
Temodal tylko w przypadku:
gwiaździaka anaplastycznego lub
glejaka wielopostaciowego.
Astroblastoma jest odrębnym typem
histologicznym.
5
PROBLEMY DOSTĘPU DO TERAPII
3. UJEDNOLICENIE DOSTĘPU DO CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ
Zasada praktyczna: chemioterapia niestandardowa jest dostępna tam, gdzie środowisko lekarskie nie jest w
stanie konfliktu totalnego z NFZ.
6
PROBLEMY DOSTĘPU DO TERAPII
4. ROLA AOTM
Nowoczesny lek – droga od laboratorium do pacjenta:
1. Research
2. Badania kliniczne
3. Dopuszczenie do obrotu (FDA/EMA)
4. Program terapeutyczny/lekowy
Przykład: lapatinib
Opinia z 2009 r.
Brak aktualizacji.
Ubogie piśmiennictwo i źródła.
7
PROBLEMY DOSTĘPU DO TERAPII
4. ROLA AOTM cd.
Przykład: avastin w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego
Dwukrotna pozytywna rekomendacja Prezesa Rady AOTM: 1.02.2010 i 8.08.2011
o różnej treści dla tego samego leku i tego samego wskazania
(przerzutowy rak jelita grubego):
I rekomendacja, z dnia 1.02.2010 mówi o zastosowaniu bewacyzumabu w ramach
pierwszej linii leczenia chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
a II rekomendacja, z dnia 8.08.2011 dotyczy „stosowania bewacyzumabu (…)
w drugiej linii leczenia”.
•
•
•
W okresie między wydanymi rekomendacjami nie pojawiły się żadne nowe badania.
Pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego zostali pozbawieni możliwości leczenia innowacyjnymi
lekami w I linii.
Program terapeutyczny na przerzutowego raka jelita grubego, pomimo pozytywnych rekomendacji Prezesa
Rady AOTM (pierwszej wydanej już 1.lutego 2010r.) do tej pory (ponad 2 lata) nie wszedł w życie.
AOTM w onkologii oczami pacjenta:
opóźnienie dostępu do nowoczesnego leczenia
ograniczenie dostępu do drogich terapii (QALY)
generowanie kosztów w systemie ochrony zdrowia
arbitralne, zupełnie niezrozumiałe decyzje, sprzeczne z wynikami badań klinicznych
PROBLEMY DOSTĘPU DO TERAPII
5. INFORMOWANIE PACJENTA O MOŻLIWYCH TERAPIACH
Postępowanie lekarzy:
1. Informowanie pacjenta jedynie o łatwo-dostępnych terapiach
2. Nieinformowanie pacjenta o możliwych zastosowaniach leków off-label
(kwas acetylosalicylowy, metformina, kannabinoidy, itp.)
3. Podejmowanie decyzji za pacjenta
4. Brak wiedzy dot. nowości w leczeniu
9
DZIĘKUJĘ
Bartosz Poliński
[email protected]
Download

B. Polinski_Problem dostępu do terapii